Salgs- og leveringsbetingelser

CyberPilot ApS
Fredens Torv 8, 1 sal sidebygningen
8000 Aarhus C
Tel. +45 40 32 32 35
Email: info@cyberpilot.dk

1. Generelt

Følgende betingelser finder anvendelse for køb af erhvervsprodukter- og tjenester hos CyberPilot ApS (i det
følgende kaldet CP).


Vilkårene finder anvendelse, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og CP.

2. Aftalen

Kunden skal ved aftaleindgåelsen give CP oplysning om sin adresse samt eventuelle særskilte adresser, hvortil
betalingsopkrævninger og/eller meddelelser vedrørende aftalen skal sendes.

3. Priser

Alle priser er, medmindre andet er angivet, i danske kroner eksklusiv moms. I priserne er inkluderet en eventuel
skat og told samt øvrige ved aftalens underskrift gældende afgifter. Ved en eventuel ændring af de indeholdte
afgifter vil priserne blive reguleret med den økonomiske nettokonsekvens heraf, ligesom CP forbeholder sig ret
til at regulere priserne i henhold til andre afgifter pålagt ved lovgivning.

4. Betalingsbetingelser

Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved udsendelse af faktura med angivelse af betalingsfrist, som er netto
14 dage fra aftalens udførelse, medmindre andet er aftalt.
Ved forsinket betaling er CP berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom
fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker. CP er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved
udsendelse af rykkerbreve. Efter udsendelse af 2 rykkerbreve vil sagen blive overgivet til retslig inkasso med
heraf følgende omkostninger til følge for kunden.

5. Konsulentafregning - i forbindelse med aftale projekter

Denne bestemmelse beskriver hvordan CPs konsulenttimer afregnes.
Den aktuelle grundtimepris er 750 dkk pr. påbegyndt halve time.

5.1 Afregning af kørsel i forbindelse med konsulentarbejde

Afregning af kørsel sker altid efter aftale.

6. Mangler og reklamation

Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug
kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal denne straks give CP meddelelse herom, samt anføre hvori
manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og der ikke reklameres som
anført, kan manglen ikke senere gøres gældende.

Ved kundens rapportering af fejl og mangler vil CP hurtigst muligt søge at afhjælpe disse inden for rimelig tid.
Fejlretning sker uden beregning, medmindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for CPs kontrol og/eller
ansvar. I så fald forbeholder CP sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til enhver tid gældende
takster.
I øvrigt gælder den i henhold til købeloven angivne reklamationsfrist, som er 2 år.

7. Misligeholdelse

Såfremt en af parterne væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, er hver af parterne
berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen og kræve sit tab herved samt eventuelle udeståender
erstattet efter dansk rets almindelige regler jf. dog pkt. 10.
Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse:

8. Erstatningsansvar

CP er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger
eller undladelser forårsaget af CP eller nogen, som CP har ansvaret for, med nedenfor nævnte begrænsninger:
CP er uden ansvar for indirekte tab, herunder tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på
internet, tab af informationer mv., eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller
undladelser begået af CP eller dennes medarbejdere. I øvrigt er CP ikke ansvarlig for driftstab, tidstab,
avancetab eller andet indirekte tab.
CP er endvidere ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende udførelse skyldes forhold
udenfor CPs kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig,
leverandørsvigt, almindelig vareknaphed, strejke og lockout, herunder også blandt CPs egne medarbejdere.
CPs ansvar kan I intet tilfælde overstige den betaling, som CP har modtaget fra kunden indenfor de seneste 12
måneder.

9. Produktansvar

I det omfang ikke andet følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende
begrænsninger. CP er kun ansvarlig for skader forårsaget af en af CP leveret vare i det omfang, det kan bevises,
at skaden skyldes CPs fejl eller forsømmelse.

10. Ansvarsbegrænsning

For skader på kundens produkter mv., opstået som følge af kundens benyttelse af ikke-godkendte og ulovlige
produkter, er CP ikke erstatningsansvarlige.

11. Ændringer af priser og vilkår

CP kan i løbende aftaleforhold ændre salgs- og leveringsbetingelser med et varsel på mindst 14 arbejdsdage.
Kunden skal underrettes ved skriftlig meddelelse, hvilket kan ske ved påførelse på eventuel opkrævning.
Ændring af priser kan ske med et forudgående skriftligt varsel på 1 måned. Ændringen får virkning for den
betalingsperiode, der begynder samtidig med eller efter ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne.

Ved ændring af priser og vilkår kan kunden opsige aftale med virkning fra den dato, hvor ændringerne træder i
kraft.

12. Særligt vedrørende tjenesteydelser

Salg og installation af produkter omfatter ikke kursus heri. Kursus tilbydes efter tilbud herpå.
CP er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser mv., som ikke skyldes CP, under arbejde for kunden, hvorfor kunden
bliver faktureret for den tid mv., som er brugt på arbejdets gennemførelse.

13. Særligt for programmeringsopgaver

Såfremt kunden foretager programændringer uden CPs forudgående samtykke, bortfalder CPs forpligtelser i
relation til programmet i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.

14. Fortrolighed

A. Al information, men ikke begrænset til ikke offentliggjort viden i form af knowhow, ikke offentliggjorte
opfindelser, anden særlig ikke offentliggjort viden eller information om bl.a. organisation, produkter,
forretninger, økonomi, mål og strategi, der ifølge sagens natur eller efter udtrykkelig udtalelse, uanset
under hvilken form de modtages (herefter ”Fortrolig Information”), skal holdes strengt fortroligt og må
under ingen omstændigheder hverken direkte eller indirekte videregives til andre eller anvendes til andet
formål end løsning af det pågældende Projekt uden den afgivende Parts samtykke.

Uanset foranstående henregnes mundtlig information kun som Fortrolig Information, såfremt der gøres
opmærksom herpå i forbindelse med informationens afgivelse, og den afgivende part senest 4 dage
herefter skriftligt bekræfter overfor den modtagende Part, at den pågældende information skal betragtes
som Fortrolig Information i henhold til denne aftale.
Fortrolig Information skal opbevares på en sådan måde, at der tages nødvendige og rimelige forholdsregler
for at beskytte denne mod uvedkommendes adgang hertil.

B. Enhver modtaget Fortrolig Information uanset form skal efter den afgivende Parts påkrav returneres til den
afgivende Part, eller det skal skriftligt bekræftes af den modtagende Part, at den pågældende information
er afskaffet på anden behørig vis. En Part er af hensyn til behovet for at kunne dokumentere indholdet af
modtagne dokumenter og til opfyldelse af arkiveringsforpligtelser dog berettiget til at beholde en kopi af
modtaget skriftligt materiale.

C. Som udgangspunkt er alt information som CP modtager fra kunden fortroligt. Eksempler herpå kunne
være: information omkring samarbejdspartnere, kommercielle forhold samt oplysninger og kendskab til
disse.

Forpligtelser i henhold til denne aftale består også efter samarbejdets afslutning og ophører på det tidspunkt,
hvor det ikke længere bliver behandlet som fortroligt fra virksomhedens side.

15. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret. Værneting skal
være Retten i Aarhus.

Top

Contact us

You are always welcome to contact us
for an initial and informal chat about your cyber security challenges.